مجموعه دیتیلینگ محمدی با مدیریت آقای محمدی ، مرکز تخصصی خدمات خودرو، سرامیک بدنه ، احیای رنگ و شیشه دودی خودرو در شرق تهران می‌باشد